POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Będąc świadomym podmiotem działającym na rynku usług finansowych stawiamy sobie za cel zapewnienie najwyższych standardów obsługi naszych klientów. Wypełniając te standardy dokładamy wszelkich starań by dochować zasad poufności przetwarzanych danych naszych Klientów. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych w spółce M&T Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867), posiadającej numer NIP: 5272955632 oraz REGON: 38872752000000, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego powadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy pod numerem KRS: 0000895139.

ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu przetwarzania danych

osobowych.

 

Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest M&T INVEST sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-867), Al. Jana Pawła II 27 dalej

„Administrator”).

 

Kontakt z Administratorem

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem na ww. adres siedziby lub poprzez email: mt.invest.spzoo@gmail.com

 

Źródło pozyskania danych osobowych

 

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego w naszym serwisie zdolnosckredytowa.pl, poprzez kontakt bezpośredni z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość lub poprzez pliki cookies.

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych

 

W przypadku kontaktu z Administratorem za pomocą serwisu lub danych kontaktowych podanych w serwisie, Administrator przetwarza dane podane przez Państwa w celu nawiązania kontaktu, w tym imię, nazwisko, adres e-mail lub nr telefonu, treść zadanego pytania lub poruszonego zagadnienia oraz ewentualnie inne dane, które Państwo podali. W związku ze stosowaniem plików cookies do celów statystycznych, Administrator może przetwarzać następujące dane: adres IP, długość trwania danej sesji, częstość odwiedzania serwisu.


Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna

Udzielenie odpowiedzi osobie, lub kontakt zwrotny z osobą, która nawiązała kontakt z Administratorem poprzez formularz kontaktowy,

obsługi zgłoszenia po bezpośrednim

kontakcie, umówienie spotkania.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zawarcie i wykonanie umowy – w

przypadku gdy są Państwo stroną

umowy.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i

wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Zapewnienie kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy w imieniu podmiotu z którym zawarto umowę oraz utrzymania kontaktów

biznesowych.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji, a także ustalenie, dochodzenie i obrona przed

roszczeniami.

Prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 6 ust 1 lit. b) podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,

Realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących m. in. prowadzenia rachunkowości i dokumentacji

księgowej.

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Wysyłka treści marketingowych w

postaci newslettera (zawierającego w szczególności informacje dotyczące

firmy, nowych produktów, aktualnej oferty) pocztą elektroniczną lub za

pośrednictwem sms

Dobrowolnie wyrażona zgoda art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Prowadzenie działań marketingu bezpośredniego.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zbieranie informacji o statystykach ruchu w serwisie.

Prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Złożenia zapytania o dostępne

produkty

Dobrowolnie wyrażona zgoda art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

oraz art. 6 ust 1 lit. b) podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,

Realizacja żądań osób, rozpatrzenie zgłoszenia dotyczącego danych osobowych.

Wykonanie obowiązku prawnego polegającego na

konieczności rozpatrzenia Państwa zgłoszenia (art. 6 ust. 1

lit. c RODO).


Świadczenie usług pośrednictwa finansowego, w tym dopasowania i przesłania aktualnej oferty usług finansowych

Dobrowolnie wyrażona zgoda art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Wykorzystywanie cookies oraz

administrowanie stroną internetową

Dobrowolnie wyrażona zgoda art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Profilowanie danych osobowych

 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 

a.          upoważniony personel Administratora lub odpowiednio upoważnieni pracownicy jego partnerów,

b.          podmioty przetwarzające dane na podstawie stosownych umów o powierzeniu

przetwarzania danych osobowych,

c.          podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów, dla jakich dane te zbierane (m.in. podmioty dostarczające rozwiązań IT oraz wsparcia technicznego, podmioty zapewniające wsparcie procesów sprzedażowych Administratora). Podmioty te muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.

d.          organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 

Czy Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar

Gospodarczy?

 

Państwa dane, co do zasady, nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator może jednak skorzystać w swoich działaniach z usług w ramach których dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takim przypadku Administrator zadba o to, aby korzystać wyłącznie z dostawców dających gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te mogą wynikać w szczególności z uczestnictwa dostawców w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.


Okres przechowywania danych osobowych

 

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

·       dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez

czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

o   dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do jej realizacji i rozliczenia, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

o   dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

o   dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane,

o   dane osobowe przetwarzane w celach analitycznych, cookies i administrowania stroną będą przetwarzane do czasu ich zdezaktualizowania lub utraty przydatności.

 

Czy podanie Państwa danych osobowych jest Państwa obowiązkiem?

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, który chcą Państwo zrealizować, w tym do np. korzystania z serwisu i usług Administratora, zawarcia umowy, odpowiedzi na Państwa zapytanie lub poruszone przez Państwa zagadnienia.

 

Przysługujące prawa

 

Przysługuje Państwu prawo do:

 

·       żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

1.     w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby,

2.     w przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji,

3.     cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,


4.     wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony

Danych     Osobowych     z      siedzibą     przy     ul.      Stawki    2

00-193 Warszawa.

Prośbę o realizację przysługujących praw można złożyć na dane kontaktowe podane powyżej.